Sa pag-trabaho sa industriya ng konstruksiyon sa Australya.

Sa pag-trabaho sa industriya ng konstruksiyon sa Australya.

Anoa ng mga kailangan ninyong malaman

Kung kayo’y magtratrabaho sa mga gusali o konstruksiyon, mahalaga na mauunawaanninyo ang ilang mga bagay ukol sa mga batas dito. Maaring iba ang mga ito sa bansang inyong pinagmulan. Ayon sa mga batas na ito, dapat akong makatanggap ng minimum na sahod at benipisyo. Sinasabi din dito na dapat akong tratuhin ng tama sa loob ng lugar trabaho at may ilang mga paguugali ang di katanggap-tanggap sa industriya  ng konstruksiyon sa Australya. Mahalaga na malaman ninyo ito building isang building o construction worker.   

Ang Fair Work Building & Construction ay isang organisayong tumutulong sa mga nagtratrabaho sa industriya ng konstruksiyon na maunawaan ang kanialng mga karapatan at responsibilidad sa lugar trabaho. Sila’y nagbibigay ng impormayson sa mga manggawa, taga-empleyo at kontraktor. Iniimbistigahan din nila ang mga problema at nagsasagawa ng legal na hakbang sakaling may nalabag sa mga batas sa lugar trabaho.

Bilang isang  mangagawa sa Australya ang karapatan ninyo sa lugar trabaho ay mahalaga. Kung kayao ay di nakaktiyak o kailangan ng tulong, okay lamang na kausapin ninyo ang kinatawan ng Fair Work Building & Construction.
Maari ninyo silang tawagan sa telepono upang makipag-usap sa isang kinatwang nagsasalita ng inyong wika at sa gayo’y maging pribado ang inyong pag uusap.

Bilang isang  mangagawa sa Australya ang karapatan ninyo sa lugar trabaho ay mahalaga. Kung kayao ay di nakaktiyak o kailangan ng tulong, okay lamang na kausapin ninyo ang kinatawan ng Fair Work Building & Construction.
Maari ninyo silang tawagan sa telepono upang makipag-usap sa isang kinatwang nagsasalita ng inyong wika at sa gayo’y maging pribado ang inyong pag uusap.

Ang industriya ng building at konstruksiyon ay isa sa pianka mahalgang industriya dahil ito ang may responsibilidad sa pagbuo ng ating mga bahay, paaralan, lugar trabaho at ospital. Ito dina ng gumagagawa ating mga  daan, daanan ng supply ng tubog at kuryente at telekomunikasyon. Lahat ng ito’y mahlaga para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Maaring mapansin niyo na naiiba ang kultura sa loob ng lugar trabaho sa Australya. Matatagpuan sa website ng Fair Work Building & Construction ang mga impormasyon ukol sa pangkaraniwang case study sa lugar trabaho upang makatulong sa pagunawa sa inyong mga karaptan at obligasyon.

Ang paghanap at pagsimula sa bagong trabaho ang maaring isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagtrabaho sa Australya. Sa inyong pagsimula sa trabaho, dapat bigyan kayo ng inyong taga-empleyo  ng tinatawag na   Fair Work Information Statement. Nakasaad sa dokumentong ito ang mga maari ninyong asahan sa pagtrabaho sa Australya. Sakop nito ang ibat-ibang mga kondisyon sa lugar trabaho,a ng inyong karapatan sa ibat ibang uri ng oras para sa bakasyon (what is holiday time? Like pay? Or vacation?) maximum na oras ng inyong trabaho sa bawat linggo, ang flexibility sa lugar trabaho at kung anoa ng dapat mangayari sakaling din a kayo nais i-empleyo ng inyong taga-empleyo.

Kung nagsimula na kayong mag-trabaho’t di pa ninyo natatanggap ang inyong Fair Work Information Statement, maari ninyo itong i-download sa wikang Filipino mula Fair Work Building & Construction website.

Lahat ng mga nagtratrabaho sa Australya’y mayroong karapatan at resposiblidad, ano mang haba o ikli ng panahong inilagi  nila bansa.   Ang mga overseas workers sa Australia kasama na ang may hawak na 457 visa ay dapat makatanggap ng parehong halaga ng sahod sa mga lokal na residenteng ng tratrabaho sa kaparehong lugar trabaho.
Para sa karagdagnag impormasyon sa  457 visa, magtungo sa website ng
Department of Immigration and Citizenship.

Maari kayong bigyan ng  Fair Work Building & Construction ng impormasyon sa :
-kung ano ang tamang halaga na inyong sasahurin.
-ang mga karaptran at benepisyo ninyo sa inyong trabaho
-ang inyong responsibilidad bilang isang mangagawa  at
-kung dapat ba kayong  ma-empleyo bilang isang empleyado o kontraktor.

Mahalagang bahagi tinatawag na fair work system ng Australya ang ng  mga kontrata o workplace agreements. Sa pamamagitan nito naipapaalam ang minimum na mga kondisyon sa lugar trabaho pagitan ng  taga-empleyo at empleyado. Sa industriya ng building at construction halos lath ng mga empleyado ay sakop ng enterprise agreement or an Award. 

Ang enterprise agreement o award ay isang naka-rehistrong kasunduaan na pinagusapa’t napagkasunduaan ng taga-empleyo at ng empleyado.

Binubuo ng award ang minimum na kasunduaan at kondisyon sa lugar trabaho na natanggi sa bawat trabao o industriya. Halos lahat ng mga empleyadong sakop ng award ay sakop  ng Building and Construction General On-site Award 2010

Maari ninyong mabasa ang award sa Fair Work Building & Construction website.

Kung sa paglagay ninyo’y di sapat ang inyong natatanggap na sahod, tumawag sa Fair Work Building & Construction sa numerong 1800 003 338.

Ang batas sa lugar trabaho sa Australya’y nagbibigay ng pangkalahatang proteksiyon para sa lahat ng mangagawa. Walang mangagawa ang maaring pilitin gumawa ng ano mang bagay o takutin tungkol sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng mga batas na ito. Halimbawa, di kayo maaring utusang gumagawa ng trabahong di ligtas at di kayo maaring piliting mag-strike kung nais ninyong ipagpatuloy ang inyong trabaho.
Kung sa palagay ninyo’y pinipilit kayong gumawa ng isang bagay that lalabag sa inyong karapatan sa lugar trabaho, tumawag sa Fair Work Building & Construction sa numerong 1800 003 338.

Kung nais ninyong sumali ng union, ito’y karaptan ninyo. Ngunit, kung di ninyo nais sumali ng union, walang sino man ang maaring pilitin kayong suamli. Sa Australya,  pinprotektahan kayo ng batas ano man ang inyong desisyon.

 

Ibat-ibang benepisyo ang maaring matanggap ng mga mangagagwa sa Australya, depende kung silay’y empleyado o kontraktor. Labag sa batas na tratuhin kayo bilang isang  kontraktor ng inyong taga empleyo kung kayo ay empleyado. Minsa’y nangayayari ito upang maiwasang mabigay ang lahat lahat ng benipisyo sa empleyado.

Sakaling kayo’y nalilito kung kayo ay isang kontraktor o empleyado o kung pinipilit kayo ng inyong taga-empleyo na kumuha ng  an Australian Business Number, maari ninyng tawagan ang Fair Work Building & Construction sa numerong 1800 003 338 para makatanggap ng payo o gamitin ang employment checklist sa website.

Ang checklist ay makakatulong upang inyong maunawaan ang inyong karapatan at maaring madowanload mula Fair Work Building & Construction website.

Maari din ninyong matagpuan sa website ang mga fact sheets sa wikang Filipino.

Kung mayroon kayong katanungan tungkol sa inyong trabaho o maharapa kayo sa mga isyu sa trabaho, maari ninyong kauspain ang inyong taga-empleyo. Maaring di lamang kayo nagkaunawaan at madali lamang itong maayos.

Kung di kayo matulungan g inyong taga-empleyo, maari ninyong kontakin ang Fair Work Building & Construction. LIbre ang kanilang serbsiyo at di ninyo kailangang ibigay sa kanila ang inyong pangalan.

Fair Work Building & Construction
1800 003 338
www.fwbc.gov.au